Arxivar per febrer de 2014

25
febr.
14

Sobre els successos d’Ucrania.

Fa uns mesos la reacció a Ucrania, incentivada i encoratjada per l’imperialisme, va començar una campanya de desestabilització del règim polític al país sota l’excusa del “no a l’entrada en la Unió Europea”.

Immediatament mercenaris europeistes es van unir a la carronya local, des de liberals fins a feixistes, tota la xacra al servei de l’imperialisme va començar a mobilitzar-se i a invertir l’ordre imperant fins llavors. Mercenaris i feixistes militaritzats van començar a implantar el terror com a arma, mentre les pressions des d’Europa i EE.UU continuaven.

El govern de Yanukovich era un govern feble que, al costat dels seus socis de govern, els revisionistes ucraïnesos, han estat incapaços d’enfrontar-los, han estat incapaços de reprimir a aquests serfs de l’imperialisme, cedint una vegada després d’una altra davant les exigències dels imperialistes, regalant-los la situació perfecta per assassinar, destruir monuments, i arruïnar al país.
Mentrestant, Rússia, una altra potència imperialista, espera sense fer res. On està aquest antiimperialisme de Rússia del que tant parlen els revisionistes? com sempre, en cap lloc.

El govern de Yanukovich ha estat derrotat. Ha pres el poder la reacció i els feixistes han agafat una gran força. Els atacs a jueus, comunistes i russos s’estan succeint de forma accelerada.

S’aveïnen temps molt foscos a Ucraïna, i el principal culpable, com hem dit, ha estat el propi govern Ucraïnès i els seus aliats “comunistes” que han estat pusil·lànimes i incapaços de reprimir a la reacció. Incapaços de crear milícies a temps per enfrontar-se a les milícies feixistes que ara campen a plaer per Kíev.

A més, Timoshenko ha estat alliberada de la presó on complia condemna, obviant les lleis, ignorant a la justícia i guiant-se només per la força que Yanukovich i els seus socis els han deixat agafar. Aquest ha estat “destituït” de manera forçosa. 
A Ucrania s’ha deixat escapar una gran oportunitat de frenar a l’imperialisme Europeu. Esperem que el poble Ucraïnès aconsegueixi revertir aquesta situació aviat.

Reconstrucció Comunista 
Febrer 2014

 

Sobre los sucesos de Ucrania.

Hace unos meses la reacción en Ucrania, incentivada y alentada por el imperialismo, comenzó una campaña de desestabilización del régimen político en el país bajo la excusa del “no a la entrada en la Unión Europea”.

Inmediatamente mercenarios europeístas se unieron a la carroña local, desde liberales hasta fascistas, toda la lacra al servicio del imperialismo empezó a movilizarse y a subvertir el orden imperante hasta entonces. Mercenarios y fascistas militarizados empezaron a implantar el terror como arma. Mientras las presiones desde Europa y EE.UU continuaban.

El gobierno de Yanukovich era un gobierno débil que, junto a sus socios de gobierno, los revisionistas ucranianos, han sido incapaces de enfrentarlos, han sido incapaces de reprimir a estos siervos del imperialismo, cediendo una vez tras otra ante las exigencias de los imperialistas regalándoles la situación perfecta para asesinar, destruir monumentos, y arruinar al país.

Mientras tanto, Rusia, otra potencia imperialista, aguarda sin hacer nada. ¿Dónde está ese antiimperialismo de Rusia del que tanto hablan los revisionistas? como siempre, en ningún sitio.

El gobierno de Yanukovich ha sido derrotado. Ha tomado el poder la reacción y los fascistas han tomado una gran fuerza. Los ataques a judíos, comunistas y rusos se están sucediendo de forma acelerada.

Se avecinan tiempos muy oscuros en Ucrania, cuya principal culpable, como hemos dicho, ha sido el propio gobierno Ucraniano y sus aliados “comunistas” que han sido pusilánimes e incapaces de reprimir a la reacción. Incapaces de crear milicias a tiempo para enfrentarse a las milicias fascistas que ahora campan a sus anchas por Kiev.

Además, Timoshenko ha sido liberada de la cárcel donde cumplía prisión, obviando las leyes, ignorando a la justicia y siguiéndose sólo por la fuerza que Yanukovich y sus socios les han dejado coger. Éste ha sido “destituido” de manera forzosa.

En Ucrania se ha dejado escapar una gran oportunidad de frenar al imperialismo europeo. Esperemos que el pueblo Ucraniano consiga revertir esta situación pronto.

Reconstrucción Comunista
Febrero 2014

Anuncis
15
febr.
14

17 Gener – Solidaritat amb Gamonal

Al voltant de 100 persones es van donar cita divendres passat 17 de gener a Plaça Espanya, com a mostra de solidaritat i suport amb la lluita obrera i popular dels veïns de Gamonal. En aquest barri de Burgos, s’han organitzat enèrgicament i amb èxit en contra de la construcció d’un boulevard en una de les vies principals de la seva ciutat, sofrint per això la repressió de la policia, dels jutges i fiscals que van actuar, una altra vegada, com a gossos obedients de la burgesia, amb la conseqüència de brutals pallisses, detinguts i fins i tot alguns empresonats.

Tot va començar quan l’ajuntament de Burgos va decidir tancar una guarderia del barri que suposava un cost de 13 mil euros, quan l’obra del boulevar té un pressupost de fins a 8 milions d’euros. A més l’obra afectava a l’activitat econòmica de tots els comerços de la zona, així com als veïns, ja que es pretenia privatitzar la zona d’aparcament gratuït.

Aquest projecte ha estat impulsat per Antonio Miguel Méndez Pou president de la Cambra de comerç, amo del Diari de Burgos, condemnat i empresonat per un any en els 90 per falsedat de documents públics. També han aparegut multitud d’irregularitats en la seva gestió de l’obra juntamnent amb l’ajuntament, sent aquest, un altre exemple clar de la inexistència d’independència de les institucions polítiques de l’Estat i la seva dialèctica en servei a la burgesia.

Davant el fracàs de totes les mobilitzacions pacífiques i la passivitat de l’ajuntament, institució burgesa totalment corrompuda pels beneficis de la constructora, els veïns van decidir sortir al carrer amb totes les seves forces, utilitzant tots els mètodes de lluita al seu abast tant legals com a ilegal, aixecant barricades contra la policia, que va decretar toc de queda apresaliant a la gent que estava pel carrer i fins i tot entrant als pisos, i organitzant-se pels seus propis interessos de classe contra tots els símbols del poder burgès capitalista. Cal destacar que organitzacions revisionistes i traïdores de la classe obrera com IU/PCE, que certament van estar organitzats contra el projecte del boulevar, però una vegada es van iniciar les obres no van dubtar a lamentar, condemnar i desmarcar-se de la resposta popular, violenta i organitzada de la classe obrera de Gamonal, jugant una vegada més el paper de la rereguarda i col·laboració amb la burgesia. Nosaltres, al contrari, volem expressar públicament tot el nostre suport a totes les seves accions i sacrificis, i remarquem que són un exemple de resistència obrera i popular per a tot l’Estat.

Per això, aquí també sortim al carrer, assistint a una concentració convocada per les xarxes socials per mostrar solidaritat obrera, que no estan sols i que la seva lluita és totalment legítima. A la concentració es van corejar de forma constant consignes com, “La policía reprimeix, Gamonal resisteix”; “Llibertat presos de Gamonal”; “Visac la lluita de la classe obrera”; “Anticapitalistes” i “Solidaritat amb Gamonal”, entre d’altres.

La lluita de Gamonal ha finalitzat amb una victòria parcial, ja que només s’ha guanyat la lluita econòmica però una lluita de classes segueix vigent. S’aconseguí la paralització del projecte per part de l’ajuntament, que, finalment el 15 de febrer s’inicien les obres per tornar a restaurar el carrer del barri burgalès, costant 65.000 euros. Però el més rellevant és que la repressió ha tingut conseqüències, amb multitud de detinguts, alguns fins i tot presos o en llibertat sota fiança, pagada gràcies a la col·laboració popular de la classe obrera de Gamonal.

Aquesta experiència ens demostra que la lluita és l’únic camí i que mai hem de renunciar a la utilització de la violència revolucionària fins a conquistar tots els nostres objectius. Per això hem de lluitar, per dotar a la classe obrera de tots els instruments necessaris per promoure amb èxit la victòria de la classe obrera contra els nostres enemics burgesos. Sempre fins a les darreres conseqüències i amb totes les nostres forces, per crear les condicions objectives i subjectives que ens permetin organitzar la revolució socialista i la fi definitiva de les injustícies capitalistes.

A continuació vos mostram algunes imatges de la concentració, així com l’agitació realitzada als carrers de Palma en suport a la classe obrera de Gamonal.

 ImatgeImatgeImatgeImatgeImatgeImatgeImatgeImatgeImatgeImatgeImatgeImatge

 

Imatge

Alrededor de 100 personas se dieron cita el pasado viernes 17 de enero en Plaza España, como muestra de solidaridad y apoyo con la lucha obrera y popular de los vecinos de Gamonal. En éste barrio de Burgos, se han organizado enérgicamente y con éxito en contra de la construcción de un boulevard en una de las vías principales de su ciudad, sufriendo por ello la represión de la policía, de los jueces y fiscales que actuaron, otra vez, como perros obedientes de la burguesía, con la consecuencia de brutales palizas, detenidos e incluso algunos encarcelados.

Todo comenzó cuando el ayuntamiento de Burgos decidió cerrar una guardería del barrio que suponía un coste de 13 mil euros, cuando la obra del boulevar tiene un presupuesto de hasta 8 millones de euros. Además la obra afectaba a la actividad económica de todos los comercios de la zona, así como a los vecinos, ya que se pretendía privatizar la zona de aparcamiento gratuito.

Este proyecto ha sido impulsado por Antonio Miguel Méndez Pozo presidente de la Cámara de Comercio, dueño del Diario de Burgos, condenado y encarcelado por un año en los 90 por falsedad de documentos públicos. También han aparecido multitud de irregularidades en su gestión de la obra junto el ayuntamiento, siendo éste, otro ejemplo claro de la inexistencia de independencia de las instituciones políticas del Estado y su dialéctica en servicio a la burguesía.

Ante el fracaso de todas las movilizaciones pacíficas y la pasividad del ayuntamiento, institución burguesa totalmente corrompida por los beneficios de la constructora, los vecinos decidieron salir a la calle con todas sus fuerzas, utilizando todos los métodos de lucha a su alcance tanto legales como ilegales, levantando barricadas contra la policía, que decretó toque de queda, y organizándose por sus propios intereses de clase contra todos los símbolos del poder burgués capitalista. Cabe destacar que organizaciones revisionistas y traidoras de la clase obrera como IU/PCE, que ciertamente estuvieron organizados contra el proyecto del boulevar, pero una vez se iniciaron las obras no dudaron en lamentar, condenar y desmarcarse de la respuesta popular, violenta y organizada de la clase obrera de Gamonal, jugando una vez más el papel de la retaguardia y colaboración con la burguesía. Nosotros, al contrario, queremos expresar públicamente todo nuestro apoyo a todas sus acciones y sacrificios, y remarcamos que son un ejemplo de resistencia obrera y popular para todo el Estado.

Por ello, aquí también salimos a la calle, asistiendo a una concentración convocada por las redes sociales para mostrarles nuestra solidaridad obrera, que no están solos y que su lucha es totalmente legítima. En la concentración se corearon de forma constante consignas como, LA POLICÍA REPRIME GAMONAL RESISTE, LIBERTAD PRESOS DE GAMONAL, VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA, ANTICAPITALISTAS, SOLIDARIDAD CON GAMONAL, entre otras.

La lucha de Gamonal ha finalizado con una victoria parcial, ya que tan solo se ha ganado una lucha económica pero la lucha de clases sigue vigente. Se ha conseguido la paralización del proyecto por parte del ayuntamiento, que, finalmente el 15 de febrero se inician las obras para volver a restaurar la calle del barrio burgalés, costando 65.000 euros. Pero lo más relevante es que la represión ha tenido consecuencias, con multitud de detenidos, algunos incluso presos o en libertad bajo fianza pagada gracias a la colaboración popular de la clase obrera de Gamonal.

Esta experiencia nos demuestra que la lucha es el único camino y que nunca debemos renunciar a la utilización de la violencia revolucionaria hasta conquistar todos nuestros objetivos. Para ello debemos luchar para dotar a la clase obrera de todos los instrumentos necesarios para promover con éxito la victoria de la clase obrera contra nuestros enemigos burgueses. Siempre hasta las últimas consecuencias y con todas nuestras fuerzas, para crear las condiciones objetivas y subjetivas que nos permitan organizar la revolución socialista y el fin definitivo de las injusticias capitalistas.

A continuación os dejamos algunas imágenes de la concentración así como la agitación realizada en las calles de Palma en apoyo a la clase obrera de Gamonal.
Contacta amb nosaltres:

colectiurcm@gmail.com

stalin, pravda nº302 (1929)

"Podeu tenir la seguretat, camarades, de que estic disposat a seguir entregant a la causa de la classe obrera, a la causa de la revolució poletària i el comunisme mundial totes les meves energies, tota la meva capacitat, i si fora necessari, tota la meva sanc gota a gota"

Pàgina estatal R*C

R*C Euskal Herria

R*C València

R*c Catalunya

R*C Andalucía

ferratines

Anuncis