Archive for the 'Accions' Category

19
gen.
14

CRÒNICA MANIFESTACIÓ 30 D.

El passat 30 de desembre es va tornar a celebrar oficialment la “Festa de l’estendard”, fet que commemora la conquesta de Mallorca, amb l’arribada de Jaume I i les seves tropes, el 1229, a Medina Mayurqa (Palma). Reconstrucció Comunista Mallorca va participar per segon any consecutiu en la manifestació de la Diada de Mallorca, presentant la nostra posició davant aquesta data que ha esdevingut històricament com el dia de la reivindicació de la identitat de Mallorca, tant per l’esquerra independentista de l’illa, com de la burgesia mallorquina i els seus dits feixistes.

El primer que assenyalem per poder analitzar de manera materialista i dialèctica la veritable identitat del poble de Mallorca, és entendre que la definició marxista-leninista és aquesta: “Nació és una comunitat humana estable, històricament formada i sorgida sobre la base de la comunitat d’idioma, de territori, de vida econòmica i de psicologia, manifestada aquesta en la comunitat de cultura.
Marxisme i Qüestió Nacional, Stalin.

Per això, des de RC volem deixar clar que per no tenir totes les característiques, no reconeixem als PPCC com a nació, però sí com a nacionalitat o poble, és a dir, una comunitat humana estable històricament formada que no compleix amb tots els requisits per ser una nació. El primer requisit que s’incompleix és el vincle econòmic propi: el capitalisme es va desenvolupar al segle XIX només el Principat, sent el primer nucli de la indústria moderna a Espanya(estat), la burgesia catalana va aconseguir la cohesió del Principat creant un vincle amb entitats econòmiques pròpies. En canvi, a les Illes, l’auge del desenvolupament econòmic es realitzà durant la dictadura franquista, mitjançant  l’explotació turística.

Aquest fet demostra que entre Catalunya i Mallorca no trobem la mateixa comunitat de vida econòmica. Però sí trobem un mateix idioma i una psicologia semblant, ja que sorgim del mateix Regne, però diferenciada pel desigual desenvolupament econòmic entre els territoris dels PPCC. Fet que també genera matisos propis entre la cultura Mallorquina i la Catalana.

La nostra intenció és elevar la consciència de classe del nostre poble contra el xovinisme preponderant en les diferents organitzacions presents a Mallorca, que avantposen la qüestió nacional a la de classe. Intenten inculcar en les masses populars oprimides pel capitalisme la independència d’Espanya com a solució política a la problemàtica de la crisi capitalista. Aquesta afirmació és falsa i presta servei a les aspiracions de la burgesia oprimida, que s’esforça en mobilitzar a la classe obrera a favor dels seus propis interessos.

Aquesta cita de Stalin defineix molt bé la situació actual de Catalunya i els PPCC.

“La burgesia de la nació oprimida, que es veu assetjada per tot arreu, es posa, naturalment, en moviment. Apel·la a “els de a baix del seu país” i comença a aclamar sobre la “pàtria”, fent passar la seva pròpia causa per la causa de tot el poble. Recluta per sí un exèrcit entre els seus “compatriotes” en interès [ … ] de la “pàtria”. “Els de a baix” no sempre romanen sords a les seves trucades, i s’agrupen al voltant de la seva bandera: la repressió de a dalt els afecta també a ells, provocant el seu descontentament. Així comença el moviment nacional.”
Marxisme i qüestió nacional, Iosif Stalin.

Com a comunistes defensem activament el dret a l’autodeterminació, és a dir a la independència, la lliure separació política dels pobles i nacions oprimides. No obstant, això no significa que donem suport a tot moviment nacional. Hem de comprendre que la independència política del nostre poble no suposa cap avanç cap a la nostra finalitat socialista-comunista, perquè aquesta transformació política no destrueix el poder financer que disposa de totes les eines necessàries perquè el nou estat capitalista, igual que l’espanyol, presti servei a la burgesia. L’omnipotència del capital representat per l’oligarquia financera corromp, per la seva posició econòmica dominant, totes les institucions polítiques de l’estat. A Espanya tenim multitud d’exemples, com el cas de Rodrigo Rato PP (ex-vicepresident del govern) va ser president del FMI i de Bankia. Això succeeix en qualsevol estat per molt independent i “democràtic” que sigui, i condemna a la classe obrera a l’esclavitud assalariada. Per això és ridícula la consigna de l’Esquerra Independentista Catalana de “la independència per canviar-ho tot”.

Reconstrucció Comunista practica l’internacionalisme proletari, la unió voluntària i orgànica del proletariat revolucionari dels diferents pobles de l’estat espanyol de forma conseqüent, perquè entenem que aquest vincle internacional de la classe obrera és l’eina marxista-leninista que facilitarà la destrucció de l’aparell de la burgesia que ens oprimeix i també enfortirà la nostra força a l’hora de dur a terme la revolució socialista, l’única garantia de llibertat pels obrers de totes les nacions oprimides del jou capitalista que ens oprimeix.

Durant la manifestació varem repartir octavetes informatives i cridàrem lemes com : “Nativa o estrangera, la mateixa classe obrera”; “Pau entre pobles, guerra entre classes”; “Contra el xovinisme, marxisme-leninisme”; ” A Mallorca en català”; ” L’únic terrorista, l’estat capitalista”; etc.

Finalment us deixam algunes imatges de l’activitat realitzada entorn a la diada de Mallorca i de la manifestació.

DSC_1068

DSC_1070

DSC_1072

DSC_1073

DSC_1096

DSC_1098

DSC_1100

DSC_1101

VERSIÓN EN CASTELLANO

El pasado 30 de diciembre se volvió a celebrar oficialmente la “Fiesta del estandarte”, hecho que conmemora la conquista de Mallorca, con la llegada de Jaume I y sus tropas, el 1229, en la Medina Mayurqa (Palma). Reconstrucción Comunista Mallorca participó por segundo año consecutivo en la manifestación de la Diada de Mallorca,, presentando nuestra posición ante esta fecha que ha esdevenido históricamente como el día de la reivindicación de la identidad de Mallorca, tanto por la izquierda independentista de la isla, como de la burguesía mallorquina y sus dedos fascistas.

Lo primero que señalamos para poder analizar de manera materialista y dialéctica la verdadera identidad del pueblo de Mallorca, es entender que los movimientos nacionales surgen con el capitalismo a partir del S.XVI , la definición marxista leninista es esta: “Nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida en base a la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada ésta en la comunidad de cultura.” Marxismo y Cuestión Nacional, Stalin.

Des de RC queremos dejar claro que por no dar con todas las características no reconocemos a los PPCC como nación , pero sÍ como nacionalidad o pueblo, es decir, una comunidad humana estable históricamente formada que no cumple con todos los requisitos para ser una nación. El primer requisito que se incumple es el vínculo económico propio. Porque el capitalismo se desarrolló en el siglo XIX sólo el Principado, la burguesía catalana consiguió la cohesión creando un vínculo con entidades económicas propias. En cambio, en las Islas, el auge del desarrollo económico se realiza durante la dictadura franquista, mediante la explotación turística.

Este hecho demuestra que entre Cataluña y Mallorca no encontramos la misma comunidad de vida económica. Pero sÍ encontramos un mismo idioma y una psicología parecida, puesto que surgimos del mismo Reino, pero diferenciada por el desigual desarrollo económico entre los territorios de los PPCC. Hecho que también genera matices propios entre la cultura Mallorquina y la Catalana.

Nuestra intención es elevar la conciencia de clase de nuestro pueblo contra el chovinismo preponderante en las diferentes organizaciones presentes en Mallorca, que intentan inculcar en las masas populares oprimidas por el capitalismo la independencia de España como solución política a la problemática de la crisis capitalista. Esta afirmación es falsa y presta servicio a las aspiraciones de la burguesía oprimida, que se esfuerza en movilizar a la clase obrera en favor de sus propios intereses.

Hay una cita de Stalin que define muy bien la situación actual de Cataluña y los PPCC :“La burguesía de la nación oprimida, que se ve acosada por todas partes, se pone, naturalmente, en movimiento. Apela a “los de abajo de su país” y comienza a clamar sobre la “patria”, haciendo pasar su propia causa por la causa de todo el pueblo. Recluta para sí un ejército entre sus “compatriotas” en interés [ … ] de la “patria”. “Los de abajo” no siempre permanecen sordos a sus llamadas, y se agrupan alrededor de su bandera: la represión de arriba les afecta también a ellos, provocando su descontento. Así comienza el movimiento nacional.” Marxismo y cuestión nacional, Iósif Stalin .

Como comunistas defendemos activamente el derecho a la autodeterminación, es decir, a la independencia, la libre separación política de los pueblos y naciones oprimidas. No obstante, eso no significa que apoyemos todo movimiento nacional. Debemos comprender que la independencia política de nuestro pueblo no supone ningún avance hacia nuestra meta socialista-comunista, porque esa transformación política no destruye el poder financiero que dispone de todas las herramientas necesarias para que el nuevo estado capitalista, al igual que el español, preste servicio a la burguesía. La omnipotencia del capital, representado por la oligarquía financiera, corrompe por su posición económica dominante todas las instituciones políticas del estado. En España tenemos por ejemplo a Rodrigo Rato PP (ex-vicepresidente del gobierno) fue presidente del FMI y de Bankia. Esto sucede en cualquier estado por muy independiente y “democrático” que sea,  condena a la clase obrera a la esclavitud asalariada y por eso es ridícula la consigna de la Izquierda Independentista Catalana de la “Independencia para cambiarlo todo“.

Reconstrucción Comunista practica el internacionalismo proletario, la unión voluntaria y orgánica del proletariado revolucionario de los diferentes pueblos del estado español de forma consecuente, porque entendemos que este vínculo internacional de la clase obrera es la herramienta marxista-leninista que facilitará la destrucción del aparato de la burguesía que nos oprime y fortalecerá nuestra fuerza a la hora de llevar a cabo la revolución socialista, la única garantía de libertad para los obreros de todas las naciones oprimidas del yugo capitalista que nos oprime.

Durante la manifestación repartimos octavillas informativas y coreamos lemas como:”Nativa o extranjera, la misma clase obrera”; “Paz entre pueblos, guerra entre clases”; “Contra el chovinismo, marxismo leninismo”; ” A Mallorca en catalán”; ” El único terrorista el estado capitalista“; etc.

Finalmente, os dejamos algunas imágenes de la manifestación además de la actividad entorno a la Diada de Mallorca. (antepuestas al texto)

Anuncis
05
gen.
13

RC Mallorca a la manifestació del 30-D

30d

pancarta30d

Reconstrucció comunista Mallorca fou present a la Diada de Mallorca, festa celebrada tradicionalment des del s.XIII en commemoració de la conquesta catalana de l’illa l’any 1229. Aquesta jornada ens serveix per recordar les nostres arrels com a poble i retre un homenatge a la senyera quadribarrada.

Des dels anys ’80, la festa ha estat monopolitzada per el nacionalisme mallorquí, convertint-se popularment en una jornada per reclamar la independència dels Països Catalans. Enguany R*C Mallorca hi ha assistit per primer cop com a organització, i la nostra intenció ha estat donar un missatge marxista i de classe, davant el xovinisme que avantposa la qüestió nacional a la qüestió de classe. Per això, el nostre lema per la manifestació fou precisament la cita d’Engels -“Un poble que oprimeix un altre no pot ser lliure”, car com ens ensenyen les lleis de desenvolupament de les societats tan encertadament escrites per Marx i Engels, la nació és un projecte de la burgesia, que en un determinat moment històric es veu en la necessitat d’homogeneïtzar política, social i culturalment un territori per tal de desenvolupar les relacions d’explotació necessàries i continuar amb el creixement econòmic. En contraposició, el nostre projecte com a poble treballador és el fi de l’explotació de l’home per l’home, que tan sols serà possible mitjançant la destrucció de les classes socials, la burgesia -i per tant la classe obrera-, i l’eina que els comunistes tenim per arribar-hi és la dictadura del proletariat, on la classe majoritària, el proletariat, pren el poder de l’Estat.

El que volem dir amb això és que ens es igual ser explotats per la burgesia castellana o catalana, les nostres reivindicacions van més enllà d’això: Volem la llibertat per als treballadors d’arreu del món, independentment del seu poble o nacionalitat. Per això ens declaram internacionalistes.

En un dia com aquest tampoc podíem oblidar les agressions que està patint la nostra llengua, cultura i identitat com a poble, per part del govern central i autonòmic. Per això, varem repartir una octaveta que resava el següent:

<<Amb motiu de la Diada de Mallorca, Reconstrucció Comunista vol expressar el seu total rebuig a l’avantprojecte de llei LOMCE (Conegut com a Llei Wert) per als següents motius:

– Perquè redueix l’estatus de la nostra llengua, el Català, a una assignatura optativa al sistema educatiu.
– Perquè destrueix la democràcia als centres escolars.
– Perquè reprodueix un model d’educació cada cop més conservador, on no es pensa en el creixement de l’estudiant com a individu sinó en la seva productivitat com a futura mercaderia.

Així mateix, no podem oblidar els atacs constants que patim envers la nostra llengua per part del govern espanyolista de Bauzà, que han provocat que ja ni a la administració tinguem la garantia de poder parlar en Català. Tampoc podem oblidar totes les mesures antiobreres que s’han duit a terme, robant els doblers dels serveis públics (Educació, Sanitat, Etc) per donar-lis als bancs i a la gran burgesia, amb el brutal empitjorament de les condicions de treball que això implica.

En front de les aspiracions de la burgesia espanyola d’homogeneïtzar culturalment els territoris de l’estat, responem amb la defensa a ultrança de la nostra llengua, cultura e identitat com a poble.

En front del nacionalisme espanyol i català, els comunistes ens declaram internacionalistes; la nostra pàtria és aquell lloc del món on hi hagi un sol obrer oprimit pel jou del capitalisme.

Reconstrucció Comunista Mallorca
30 de Desembre del 2012>>

IMAG0449

IMAG0442

IMAG0446

IMAG0453

SENSE SOCIALISME NO HI HA AUTODETERMINACIÓ DELS POBLES
VISCA L’INTERNACIONALISME PROLETARI!!

 Para leer en Castellano: http://blog.reconstruccioncomunista.org/2013/01/rc-mallorca-en-la-manifestacion-del-30-d.html

29
des.
12

Reconstrucció Comunista present a la concentració per Alfon

alfonpalma

Reconstrucció Comunista Mallorca fou present a la concentració que va tenir lloc dia 28 de Desembre a la Plaça espanya, on diversos colectius i individus ens reunírem per exigir la llibertat d’Alfon. El camarda Alfon és l’únic manifestant del 14-N que segueix en presó preventiva de tot el territori europeu. Va ser detingut quan es desplaçava a participar en un piquet informatiu, car el seu únic delicte fou lluitar pels drets de la classe obrera. La cita es convertí en un crit de solidaritat internacionalista; “Alfon, amigo, Mallorca está contigo”, “Internacionalistes”, “Alfon libertad” foren els càntics més escoltats a Palma l’horabaixa del 28. Al matí del mateix dia varen aparèixer per Ciutat nombroses pintades exigint la llibertat d’Alfon:

IMAG0455

IMAG0454

IMAG0448

IMAG0447

IMAG0443

11
des.
12

R*C Mallorca present a la jornada de lluita del 14-N

cartellvaga2

140

141

144

143

142
Contacta amb nosaltres:

colectiurcm@gmail.com

stalin, pravda nº302 (1929)

"Podeu tenir la seguretat, camarades, de que estic disposat a seguir entregant a la causa de la classe obrera, a la causa de la revolució poletària i el comunisme mundial totes les meves energies, tota la meva capacitat, i si fora necessari, tota la meva sanc gota a gota"

Pàgina estatal R*C

R*C Euskal Herria

R*C València

R*c Catalunya

R*C Andalucía

ferratines

Anuncis